imagen de hacemos project management

Project Management

Gestió integrada de Projectes de Construcció que redueix els costos d' inversió


imagen project management
imagen project management
imagen project management
imagen project management

Una gestió integrada de Projectes de Construcció que redueix els costos d'inversió.

Forman parte de ella las siguientes fases:


A) Estudi de viabilitat:
- Viabilitat de la inversió i comparativa d' alternatives

 

B) Gestió previa al projecte:
- Planificació de la inversió
- Elaboració del pressupost inicial
- Organització i coordinació de totes les parts
- Gestió de documentació
- Seguiment de les relacions amb els diferents organismes de l'Administració
- Assessorament tècnic a la propietat per a la definició dels requisits de projecte


C) Gestió del projecte:
- Recerca i preselecció de possibles arquitectes
- Coordinació i seguiment dels projectes
- Revisió de projectes
- Comprovació de documentació
- Revisió tècnica de les instal.lacions
- Revisió de l'estat d'amidaments
- Comprovació del compliment normativa
- Elaboració de pressupost objectiu

 

D) Gestió prèvia a la construcció:
- Estratègia de contractació
- Proposta de definició de lots
- Estudi d'ofertes
- Assessorament en la contractació

 

E) Gestió durant la construcció
- Planificació. Control i seguiment del programa de treball
- Control de l'execució
- Seguiment de les mesures reflectides en el pla de seguretat i salut de l'obra
- Anàlisi, control i gestió de modificacions i imprevistos
- Seguiment del control de qualitat
- Coordinació entre contractistes, interventors
- Control i distribució dels documents
- Direcció de les reunions d'obra
- Realització d'actes de seguiment de l'obra
- Control econòmic continuat

 

F) Gestió en la recepció de l'obra
- Revisió de l'obra. Control de no conformitats
- Control i seguiment de proves finals posada en marxa de les instal.lacions
- Coordinació de les diferents legalitzacions
- Seguiment i recopilació de la documentació final
- Recepció de l'obra amb la direcció facultativa
- Assessorament, planificació i contractació del manteniment

Transportes

Transports

Desarrollo Urbano

Desenvolupament
Urbà

Medio ambiente

Medi
Ambient

Agua

Aigua

Energía e Indústria

Energia
e Indústria

Ingeniería Construcción

Inginieria Construcció

Hoteles

Hotels