imagen de constructor management

Constructor Management

Gestió integral de la construccióÉs una gestió limitada a la construcció pròpiament dita, i en formen part les següents fases:

 

A) Gestió prèvia a la construcció:
- Estratègia de contractació
- Proposta de definició de lots
- Estudi d'ofertes
- Assessorament en la contractació

 

B) Gestió durant la construcció
- Planificació. Control i seguiment del programa de treball
- Control de l'execució
- Seguiment de les mesures reflectides en el pla de seguretat i salut de l'obra
- Anàlisi, control i gestió de modificacions i imprevistos
- Seguiment del control de qualitat
- Coordinació entre contractistes, interventors
- Control i distribució dels documents
- Direcció de les reunions d'obra
- Realització d'actes de seguiment de l'obra
- Control econòmic continuat
- Recepció de l'obra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportes

Transports

Desarrollo Urbano

Desenvolupament
Urbà

Medio ambiente

Medi
Ambient

Agua

Aigua

Energía e Indústria

Energia
e Indústria

Ingeniería Construcción

Inginieria Construcció

Hoteles

Hotels