Condicions generals d'ús del lloc web de www.aggergestio.net

Agger gestió és una marca registrada de AGGER GESTIÓ, S.L. amb domicili social a Carrer Avinguda Colom, 13, 08800 de Vilanova i la Geltrú, Barcelona

AGGER GESTIÓ, S.L. està inscrita en el registre Mercantil de Barcelona, Full B-253.203, Foli 58, Volum 34.879, del Llibre de Societats. Secció General C.I.F. B-62960646

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de AGGER GESTIÓ, S.L. (des d'ara Agger gestió) per part dels usuaris que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'usuari en el lloc web www.aggergestio.net en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet, no podent l'usuari introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït aquesta acceptació.

L'accés al lloc web de Agger gestió implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

Condicions d'accés i ús

La utilització del lloc web de Agger gestió no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'usuari, a no ser que l'usuari desitgi utilitzar la base de dades d'articles existents en www.aggergestio.net on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'usuari a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament Agger gestió prohibeix els següents:

Agger gestió podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals.

Continguts

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

Drets d'autor i marca

Agger gestió és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de Agger gestió, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de Agger gestió. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de Agger gestió -els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troben plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Agger gestió

Jurisdicció i llei aplicable

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de jutjats renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Agger gestió podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Agger gestió.